İkinci Dereceye Dönüşebilen Denklemler ve Köklerinin İşareti

2. DERECEDEN DENKLEMLER

 

 

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLMEYENLİ DENKLEMLER
A¹ 0 ve a,b,c Î R olmak koşulu ile, f(x)= ax2 + bx +c ile tanımlı f: R ® R fonksiyonuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon denir. F(x) = ax2 + bx +c = 0 açık önermesine de ikinci dereceden bir bilinmiyenli denklem denir.
F(x) = ax2 + bx +c = 0 denkleminin çözümü için genelde dört yöntem uygulanır.
a)Çarpanlara ayırma
b)Tam karelere tamamlama
c)Formül kullanma
D = b2 – 4ac
D > 0 ise
D = 0 ise ( çakışık kök)
D < 0 ise gerçek kök yoktur.
d)Grafik çizim yöntemi
ÖRNEKLER
1."a Î R için aşağıdakilerden hangisi ikinci dereceden denklemdir?
a) ( a+3) x2 + 2x +5 =0
b) (a2 – 4) x2+x –1 = 0
c) ax2+5x+1 =0
d)
e) (a2+1)x2+5x – a = 0
ÇÖZÜM:
Seçenekler incelendiğinde,
a= -3 için olmaz
a= 2 Ù a = -2 için olmaz.
A= 0 için olmaz
A= 1 için olmaz .
aÎR dir.
Doğru Seçenek E
2.(a+ 2)x3+x2-x+a=0 denklemi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre, köklerin biri kaçtır?
ÇÖZÜM :
A= - 2 için denklem ikinci derece denklem olur.
X2 – x –2 = 0
( x+1) ( x-2) =0
x1= -1 , x2= 2
Doğru Seçenek D
3.4x2 – 15x + 2 = 0 Denkleminin köklerini bulunuz.
ÇÖZÜM :
A= 4, b= -15 , c= 2
D = 193, olur.
4.x2+ 7x –m =0 denkleminin gerçek köklerinin olmaması için m hangi koşulu sağlamalıdır?
ÇÖZÜM:
D < 0 olmalı.
A= 1, b= 7, c= -m
olur.
5.2x2-3x+k=1 denkleminin gerçek köklerinin olması için k hangi koşulu sağlamalıdır?
ÇÖZÜM:
D > 0 olmalı.
A=2, b= -3, c= k-1
olmalı.
6.7x2 –13x +k +8 =0 denkleminin denkleminin kökleri çakışık olduğuna göre, bu denklemin köklerini bulunuz.
ÇÖZÜM:
olur.

7.7x2 +9kx –2 =0 denkleminin bir kökü 2 ise k yı bulunuz.
ÇÖZÜM :
Kök denklemi sağlayan değerdir.
X=2 için 7.4 + 18k –2 = 0
8.11x2-26x+15 =0 denkleminin köklerini bulunuz?
ÇÖZÜM:
11x2- 26x +15 = 0
11x -15
x -1
(11x-15) ( x-1)=0
olur.
9.x2+ax +b =0 ve 2x2+ ( b+1).x +a =0 denklemlerinin çözüm kümelerinin eşit olması için a+b kaç olmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
ÇÖZÜM:
İki denklemin çözüm kümelerinin eşit olması için aynı dereceli katsayıları orantılı olmalıdır.
Doğru seçenek A
10.I. x2 +ax +1 =0
II. 2x2+ (2a+1).x –1 =0
Denklemlerinin birer kökleri eşittir.
I.denklemin diğer kökü kaçtır?
A) 1 B) C) D) 0 E) –1
ÇÖZÜM :
Eşit kök x1olsun.
}&THORN;x1=3
I.denklemde x1 =3 &THORN; yerine yazılırsa
düzenlenirse,
olur.
Doğru seçenek C
11.x2-2mx + m2 +2m-4 =0denkleminin eşit iki kökü olması için m kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
ÇÖZÜM:
D = 0 Olmalı
D = 4m2-4(m2 +2m –4) =0
m=2 0lur.
Doğru seçenek B

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEME DÖNÜŞEBİLEN DENKLEMLER
 
 
 
 

ÖRNEKLER
1.(x2-9 ) ( x3-16x) =0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM :


2.( x2-3x )2 – 16 =0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.


ÇÖZÜM :


3. denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:

Paydayı sıfır ifadeyi tanımsız yapar.
Ç={ -3}

4.
denkleminin çözüm kümesini bulunuz
ÇÖZÜM:


5. x4-x2-12 =0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.ÇÖZÜM:
1.yol:

2.yol : x2 =t olsun.
T2 – t –12 =0
T +3
&THORN; t=-3 t=4
T -4 ( olamaz)
X2 = 4 &THORN; Ç= { -2,2} olur.
6. (x2 –2x)2 –2(x2-2x)-15 =0
denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

ÇÖZÜM :
( x2 –2x) – 2 ( x2 –2x )-15 =0
(x2 –2x) +3
(x2 –2x) -5
(x2-2x+3) ( x2 –2x –5 ) =0
Ç= Æ
X2-2x –5 =0

7.
Denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:


8.x1/2 – x1/4 –6 =0 denkleminin çözüm
kümresini bulunuz.
ÇÖZÜM :

9. denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:

10. denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:

x2= 2
Ç= {-1,2 } dir.
11. denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:
x>4 &THORN; x2-4x-5=0, x1= -1 ( olamaz). Xz =5
x -5
x +1
x< 4&THORN; x2-4x+5 =0
Ç= Æ
Ç= {5}
12. denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
 

ÇÖZÜM

 

13. y-x2 =0
y - x –2 =0
denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.
ÇÖZÜM:
y= x2 ikinci denklemde yerine konursa,
x2- x – 2 =0
x +1
x -2

14. y=x+2 doğrusunun y = x2 –2x –16 eğrisinin kestiği noktaların ordinatları toplamını bulunuz.
ÇÖZÜM:
X2 – 2x –16 =x+2 &THORN; x2 – 3x –18 =0
X1= -3 , x2=6
X1=-3 &THORN; y1=-1
X2 = 6 &THORN; y2 =8
+
olur.

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR
olmak üzere ax2+bx +c =0 denkleminin kökleri x1,x2 olsun.
Kökleri toplamı :
Köklerin çarpımı:
Kökleri farkının mutlak değeri:
Köklerin çarpma işlemine göre tersleri toplamı :
Kökleri kareleri toplamı:6) Köklerin küpleri toplamı
Köklerin karelerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı:

ÖRNEKLER
1.
denkleminin kökleri toplamı 11 ise, kökleri çarpımını bulunuz.

ÇÖZÜM:
Kökler x1 ve x2olsun.

2. denkleminin köklerinin tersleri toplamı ise m yi bulunuz.
ÇÖZÜM:

3. denkleminin kökleri kareleri toplamı8 ise k yı bulunuz.

ÇÖZÜM :

4. denkleminin kökleri x1,x2 dir. ise m yi bulunuz.
ÇÖZÜM:

5. denkleminin kökleri x1=x22olması için a yı bulunuz.
ÇÖZÜM:

6. denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. ifadesinin değerini bulunuz.
ÇÖZÜM:


7.
denklemleri veriliyor.
2.denklemin köklerinin 1. denklemin köklerinden birer fazla olması için b sayısını bulunuz.
ÇÖZÜM:
denklemin kökleri x1,x2
denklemin kökleri x1, x2 olsun.

8. ve b olmak üzere denkleminin kökleri 2x1,3x2dir.
a+b yi bulunuz.
ÇÖZÜM:

KÖKLERİ VERİLEN İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİ BULMAK
Kökleri x1 ve x2 olan ikincidereceden bir bilinmiyenli denklem
Bu denklem düzenlenirse
denklemi elde edilir.
Katsayıları rasyonel olan denkleminin bir kökü ise ikinci kökü
ÖRNEKLER
1.Kökleri x1= 2, x2=-4 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.
ÇÖZÜM:

2.Bir kökü katsayıları rasyonel olan ikinci dereceden denklemi yazınız.
ÇÖZÜM: İkinci Dereceden Denklemler
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
TANIMLAR :
a, b, c Î R ve a ¹ 0 olmak üzere ax2 + bx +c = 0 denklemine, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.
Bu denklemdeki a, b, c gerçel sayılarına katsayılar, x’e bilinmeyen denir.
Bu denklemi gerçekleyen gerçel sayılara denklemin gerçel kökleri, denklemin köklerini bulma işlemine denklemin çözümü denir.
Denklemin köklerinin kümesine de denklemin çözüm kümesi denir.
UYARI
Ayrıca belirtilmedikçe, denklemin çözüm kümesi denildiğinde, denklemin R deki çözüm kümesi anlaşılacaktır.
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ
İlk olarak ax2 + bx + c = 0 denklemini çarpanlarına ayırarak çözebiliriz.
ÖRNEKLER :
Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.
1. 3x2 – 5x = 0 2. x2 – x – 6 = 0 3. 2x2 + x – 1 = 0
ÇÖZÜMLER :
3x2 – 5x = 0 2. x2 - x - 6 = 0 3. 2x2 + x - 1 = 0
x . (3x – 5) = 0 (x - 3) . ( x + 2) = 0 (x + 1) . (2x - 1) = 0
x = 0 V 3x – 5 = 0 x - 3 = 0 V x + 2 = 0 x + 1 = 0 V 2x - 1 = 0
x = x = 3 x = -2 x = -1 x =
Ç = { 0, } Ç = {-2,3} Ç = {-1, }
ax2 + bx + c = 0 DENKLEMİNİN GENEL ÇÖZÜMÜ (FORMÜLLE ÇÖZÜM)
ax2 + bx + c = 0 ikinci dereceden denklemi düzenlenirse;
ax2 + bx + c = a = a
(x’in katsayısının yarısının karesi eklenip çıkarıldı).
=
=
= a = 0 ise
= =
= =
=
o halde x1 ve x2= elde edilir.
Bu kökler gerçel sayı ise b2 - 4ac ³ 0 olması gerekir.

TANIM :
ax2 + bx + c = 0 denkleminde b2 - 4ac ifadesine denklemin diskriminantı denir ve D ile gösterilir.
Denklemin kökleri ise x1 formülleri ile bulunur.
Bu kökler kısaca, biçiminde yazılır.
İrdeleme: ax2 + bx + c = 0 denkleminde D = b2 - 4ac iken
D > 0 ise denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü vardır.
Bunlar x1 = dır.

UYARI
a ile c gerçel sayıları ters işaretli ise D > 0 dır.
D = 0 ise denklemin birbirine eşit iki gerçel kökü vardır. Bu durumda denklemin çakışık iki kökü vardır ya da iki kat kökü vardır da denir.
Bunlar dır.
D = 0 olduğundan (ax2 + bx + c) ifadesi tamkare olur.
D < 0 ise denklemin gerçel kökü yoktur. Denklemin R deki çözüm kümesi Æ dir.
İNDİRGENMİŞ DİSKRİMİNANT (YARIM FORMÜL)
ax2 + bx + c = 0 denkleminde b çift iken kullanılabilir. b’ = Bu durumda, D’ = (b’)2 - ac
x1
ÖRNEKLER :
Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümlerini bulunuz.
1. x2 + 3x - 1 = 0 2. 2x2 - 3x + 10 = 0 3. x2 - 2
ÇÖZÜMLER :
x2 + 3x - 1 = 0 2. 2x2 - 3x + 10 = 0
a = 1, b = 3, c = -1 a = 2, b = - 3, c= 10
D = (3)2 - 4(1) (-1) = 9 + 4 = 13 D = (-3)2 - 4.2.10 = 9 - 80 = -71
D < 0 olduğundan Ç = Æ dir.
x1,2 =
Ç =

x2 - 2 + 3 = 0
a = 1, b = -2 , c = 3
b’ =
D’ =
x1,2 =
Ç =

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER:
ÇARPANLARINA AYRILABİLEN DENKLEMLER
P(x).Q(x) = 0 Û P(x) = 0 V Q(x) = 0

ÖRNEKLER :
Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.
1. 2x3 + 3x2 - 18x - 27 = 0 2. 3(x - 4)2 - 48 = 0
ÖRNEKLER :
2x3 + 3x2 - 18x - 27 = 0 2. 3(x - 4)2 - 48 = 0
x2 (2x + 3) - 9(2x + 3) = 0 3[(x - 4)2 - 16] = 0 &THORN; (x - 4)2 - 42 = 0
(2x + 3) (x2 - 9) = 0 (x - 4) - 4 = 0 V (x - 4) + 4 = 0
(2x + 3) . (x - 3) (x + 3) = 0 x - 8 = 0 x = 0
2x + 3 = 0 V x - 3 = 0 V x + 3 = 0 x = 8
x = - x = 3 x = -3 Ç = {0, 8}
Ç =
RASYONEL DENKLEMLER
= 0 Û P(x) = 0 L Q(x) ¹ 0
ÖRNEK:
denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
(1) (2x - 1) (x + 4) (2x - 1) (x + 4)
27 + 4x2 - 2x = 6x + 24 - 2x2 - 7x + 4
6x2 - x - 1 = 0 &THORN; (2x - 1) (3x + 1) = 0
x = x = Ç =
YARDIMCI BİLİNMEYEN KULLANILARAK ÇÖZÜLEN DENKLEMLER
(DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME)
ÖRNEK: x6 + 26x3 - 27 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
x3 = t olsun x6 = (x3)2 = t2 olur.
Buradan denklem
t2 + 26t - 27 = 0 biçimine dönüşür.
&THORN; (t + 27) . (t - 1) = 0
t + 27 = 0 V t - 1 = 0
t = -27 t = 1
x3 = -27 x3 = 1
x = -3 x = 1
Ç = {-3,1}

 
disableSelection(document.body)

KÖKLÜ DENKLEMLER
n Î N+ ve P(x) Î R[x] olmak üzere
ifadesi "x Î R için tanımlıdır
ifadesi, P(x) ³ 0 koşulunu gerçekleyen x’ler için tanımlıdır.
Köklü denklemler çözülürken genelde şu yol izlenir:
Köklü ifade ( ya da köklü ifadelerden birisi) eşitliğin bir yanında yalnız bırakılır.
Her iki taraf uygun kuvveti alınarak, denklem kökten kurtarılır.
Kökten kurtulmuş denklem çözülerek bulunan çözümlerin yukarıda belirtilen koşullara uygun olup olmadığına ya da denklemi sağlayıp sağlamadığına bakılarak denklemin çözüm kümesi bulunur.
ÖRNEK:
denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
eşitliğinin sağlanması için,
x + 6 ³ 0 ve x + 4 ³ 0 &THORN; x ³ -4 olmalıdır.
x + 6 = x2 + 8x + 16 &THORN; x2 + 7x + 10 = 0
(x + 5) (x + 2) = 0 &THORN; x = -5 V x = -2
&THORN; Ç = {-2}
ÜSLÜ DENKLEMLER
ÖRNEK:
denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
dir.
(x+3) (x-2) = 0 &THORN; x + 3 = 0 V x - 2 = 0
&THORN; x = -3 x = 2
Ç = {-2, 3}
F) MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER
Mutlak değerli ifade içeren bir denklemi çözmek için yapılacak ilk işlem, gerçel sayılarda mutlak değer tanımını kullanarak mutlak değeri kaldırmaktır. Bunu şöyle açıklayabiliriz.
n Î N+

ÖRNEK:
x2 - |x|- 2 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
x2 - |x| - 2 = 0
x2 - (-x) - 2 = 0
x2 + x - 2 = 0
(x + 2) . (x - 1) = 0
x = -2 x = 1
Ç1 = {-2}
x ³ 0 &THORN; |x| = x dir.
x2 - x - 2 = 0
(x - 2) (x + 1) = 0
x = 2 V x = -1
Ç2 = {2}
Denklemin çözüm kümesi ise Ç = Ç1 È Ç2 dir. Buradan Ç = {-2, 2} bulunur.
DENKLEM SİSTEMLERİ
ÖRNEK:
sisteminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
x + y = 20 &THORN; y = 20 - x, x .y = 64 &THORN; x . (20 - x) = 64
20x - x2 = 64 &THORN; x2 - 20x + 64 = 0
&THORN; (x - 16) (x - 4) = 0, x1 = 16 V x2 = 4
&THORN; y1 = 20 - 16 &THORN; y2 = 20 - 4
y1 = 4 y2 = 16
Ç = {(16, 4) , (4, 16)}
ÖRNEK:
sisteminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
2x - 3y = 12 &THORN;


Ç =
PAREMETRELİ DENKLEMLER
İçinde x değişkeninden başka sabit ya da sabitler bulunan denklemlere parametreli denklemler denir.
Örneğin; mx2 - (m - 1)x - 2m + 3 = 0 denklemindeki parametre m ; 2x2 - (a - b)x + a . b = 0 denklemindeki parametreler a ve b dir.
ÖRNEK:
(m - 3)x2 - 2mx + 3(m - 1) = 0 denkleminin köklerinden birisi (-1) ise m kaçtır?
ÇÖZÜM:
(m - 3)x2 - 2mx + 3(m - 1) = 0
x = -1 için (m - 3) (-1)2 - 2m(-1) + 3(m - 1) = 0
m - 3 + 2m + 3m - 3 = 0
6m = 6 &THORN; m = 1
ÖRNEK:
mx2 - 2(m - 1)x + m - 5 = 0 denkleminin birbirine eşit iki kökünün olabilmesi için (m) kaç olmalıdır?
ÇÖZÜM:
x1 = x2 ise D = 0 olmalıdır.
&THORN; (b’)2 - ac = 0 D [ - (m - 1)]2 - m(m - 5) = 0
m2 - 2m + 1 - m2 + 5m = 0 &THORN; m =
UYARI
İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir iki denklemin birer kökleri aynı (ortak) ise, bu iki denklemdeki x2 li terimler yok edilir. Bulunan x değeri, denklemlerin ortak kökü olur.
ÖRNEK:
denklemlerinin çözüm kümesi eşit ise (m, n) ikilisi nedir?
ÇÖZÜM:
YOL : Çözüm kümeleri eşit ise denklemlerde birbirine eşit olmalıdır.
3 / 2x2 - (n - 1)x - m + 6 = 0
2 / 3x2 - 2x + 2m - 1 = 0
&THORN;
-3(n- 1) = -4 ve -3m + 18 = 4m - 2
7m = 20
m =
İKİNCİ DERECEDEN BİR DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR
ax2 + bx + c = 0 denkleminin diskriminantı D = b2 - 4ac ve kökleri ve idi.
Buna göre ;
Köklerin toplamı :
Köklerin çarpımı :
Köklerin farkı :
Köklerin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı :
Köklerin karelerinin toplamı :
6. Köklerin karelerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı :

 
disableSelection(document.body)

7. Köklerin küplerinin toplamı :
Köklerinin küplerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı :
UYARI
Köklerle katsayılar arasında verilen bağıntılardan ilk üçünün esas alınarak, diğerlerinin bunlardan ve özdeşliklerden yararlanılarak elde edildiğine dikkat ediniz.
ÖRNEK:
2x2 - 4x + m - 3 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
x12 + x22 = 4 ise m kaçtır?
ÇÖZÜM:
Denklemde a = 2, b = -4, c = m - 3 dür.
x12 + x22 = 4 &THORN; =
16 - 4m + 12 = 16
m = 3
ÖRNEK:
2x2 + 7x –1 = 0 denkleminin köklerinin 3 er eksiğinin çarpımı kaçtır?
ÇÖZÜM:
Denklemin kökleri x1, x2 olsun.
İstenen bağıntı (x1 - 3) . (x2 - 3) dür.
Buna göre;
(x1 - 3) . (x2 - 3) = x1x2 - 3x1 - 3x2 + 9
= x1 . x2 -3 . (x1 + x2) + 9 =
= olur.
KÖKLERİ VERİLEN DENKLEMİ BULMAK
Kökleri x1, x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, (x - x1) . (x - x2) = 0 biçimindedir. Bu denklem düzenlenirse, x2 - (x1 + x2) . x + (x1 . x2) = 0 denklemi elde edilir.
ÖRNEK:
Kökleri -3 ile 2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem nedir?
ÇÖZÜM:
olduğundan denklem,
x2 - (x1 + x2) . x + (x1 . x2) = 0 &THORN; x2 - (-1) . x + (-6) = 0
&THORN; x2 + x - 6 = 0 dır.
ÖRNEK:
Katsayıları rasyonel sayı olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerinden birisi x1 = 3 - dir. Bu denklem nedir?
ÇÖZÜM:
UYARI
a, b, c, p, q Î Q olmak üzere ax2 + bx + c = 0 denkleminin bir kökü x1 = p + ise x2 = p - dur.
Buna göre x1 = 3 - ise x2 = 3 + dür.
dir.
Denklem, x2 - (x1 + x2)x + (x1 . x2) = 0
x2 - 6x + 7 =0 olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER
1. x2 - x + |1-x| = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
ÇÖZÜM:
x(x-1) - (x-1) = 0
(x - 1) (x - 1) =0
x = 1
Ç = {1}
2. denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır?
ÇÖZÜM:
olsun.
&THORN; t = 3 V t = 2
6x - 3 = x + 3 x + 3 = 4x - 2

3. denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. |x1 - x2| nedir?
ÇÖZÜM:
x1 = 21 x2 = 5
|x1 - x2| = |21 - 5| = 16
4. 3x + 1 + 3x - 2 + 3x - 3 + 3x - 4 = 768 denklemini sağlayan x değeri nedir?
ÇÖZÜM:
5. sistemini sağlayan y değeri nedir?
ÇÖZÜM:
x + y + z = 19 &THORN; (x + z)2 = (19 - y)2
x2+ z2 + 2xz = 361 - 38y + y2
133 - y2 + 2y2 = 361 - 38y + y2
38y = 228 &THORN; y = 6
Köklerinden birisi - 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem nedir?
ÇÖZÜM:
ise
x2 = -2 - dir.
= 4 - 3 = 1
Denklem,
x2-(x1 + x2)x + (x1 . x2) = 0
x2 - (-4)x + 1 = 0
x2 + 4x +1 = 0 olur. 7. mx2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0 denkleminin kökleri x1, x2 dir. x1 + x2 = s ve x1 . x2 = p olmak üzere, bu denklemin kökleri arasında m’ye bağlı olmayan bağıntı nedir?
ÇÖZÜM:
mx2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0
bulunur.
8. 3x2 + mx - 6 = 0 denkleminde bağıntısı varsa m kaçtır?
ÇÖZÜM:
Bu denklemde,
4 + x1x2 = 8x1 &THORN; 4 + (-2) = 8x1 &THORN; x1 =
x1 . x2 = -2 &THORN; . x2 = -2 &THORN; x2 = -8
x1 + x2 =

6x2 - 11mx - 10m2 = 0 ise nedir?
ÇÖZÜM:
2x -5m
3x 2m
(2x - 5m) (3x + 2m) = 0 ise

2x2 + x + m + 2 = 0 denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında bağıntısı varsa, m tam sayısı nedir?
ÇÖZÜM:
1 - 4m - 8 = 5m2 + 20m + 20
5m2 + 24m + 27 = 0
(5m + 9) (m + 3) = 0
Ç = -∞ +∞
+
ii)ax2 + bx + c < 0
eşitsizliğinin daima sağlanması için
a < 0 ve ∆ = b2 –4ac <0 olmalıdır.
-∞ +∞
-
ÖRNEK: (m –2)x2 + (m –2)x + m –1 < 0
eşitsizliği x € R için sağlanıyor ise m nedir?
ÇÖZÜM: (m-2)x2 + (m –2 )x + m –1
a = m –2, b = m –2, c = m –1
a < 0 ve ∆ < 0 olmalıdır.
a = m –2 < 0 => m < 2 ............... 1
∆ = b2 –4ac < => (m –2)2 –4(m –2) . (m –1) < 0
(m –2) (m –2 –4m + 4) < 0
(m –2) (-3m + 2) < 0
(m –2) (-3m + 2) ifadesinin işaret tablosuna bakılırsa,
2
m -∞ 3 2 +∞
- + -
(m –2) (-3m + 2) < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi m < 3 veya m > 2dir..........2
1 ve 2 yi sağlayan m değerleri m < 2 dür.
3
BİR k REEL SAYISININ İKİNCİ DERECE DENKLEMİNİN KÖKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
nf(x) = ax2 + bx +c denkleminin kökleri arasında x1 < x2 ve k € R olsun.
ni) x1 < k < x2 ise a . f(k) < 0 dır.
nii) k < x1 < x2 ise,
a) ∆ > 0 b) a . f(k) > 0 c) k < -b olmalıdır.
2aniii) x1 < x2 < k ise
a) ∆ > 0
b) a . f(k) > 0 c) k > -b olmalıdır.
2a
iv) a . f(k) = 0 ise, k köklerden birine eşittir. Bu durumda aşağıdaki üç maddeye bakılır.
-b
a)k > 2a ise x1 < k = x2
-b
b)k < 2a ise k = x1 < x2
-b
c)k = 2a ise k = x1 = x2 dir olur.
ÖRNEK: x2 –(m + 1)x + m = 0 denkleminin
0 < x1 < 2 < x2 koşulunu sağlayan iki kökünün olması için m hangi aralıkta olmalıdır?
ÇÖZÜM: f(x) = x2 –(m + 1)x + m
x1 < 2 < x2 => a . f(2) < 0
=> 1 . (22 –2m –2 + m) < 0
=> -m + 2 < 0 => m > 2 dır.
ÖRNEK: (p + 6)x2 + 17(p + 1)x + 5(p –2) = 0 denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2 dir.
x1 < 0 < x2 , |x1| > x2 olması için p’nin alabileceği değerler nedir?
ÇÖZÜM: Denkleminin kökleri x1 < 0 < x2 , |x1| > x2 şartlarını sağladığına göre,
x1x2 < 0 ve x1 + x2 < 0 dır.
c 5(p – 2)
x1x2 = a = p + 6 < 0 ...................... (1)
-b 17(p + 1)
x1 + x2 = a = p + 6 < 0...................(2)
(p + 6)x2 + 17(p + 1)x + 5(p –2) = 0
p -6 -1 2
x1x2 + - - +
x1 + x2 - + - -
Ç
Ç = (-1 , 2) dir.

 
disableSelection(document.body)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !